กุญแจสําคัญคือความน่าเชื่อถือ

เมื่อเริ่มต้นขายสินค้าบน eBay ผู้ขายทุกคนจะมีสถานะ Seller Performance อยู่ในระดับ Above Standard (ระดับสูงกว่า มาตรฐาน) ซึ่ง Seller Performance จะเป็นตัว สะท้อนความน่าเชื่อถือ ของผู้ขายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) และ Below Standard (ระดับต่ํากว่ามาตรฐาน)

กุญแจสําคัญคือความน่าเชื่อถือ
รักษาความน่าเชื่อถือให้คงที่

รักษาความน่าเชื่อถือให้คงที่

การรักษาสถานะ Seller Performance ให้อยู่ในระดับ Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) คุณ จําเป็นต้อง

  • ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว และไม่ล่าช้าเกิน กําหนด
  • ไม่ละเลยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ต่าง ๆ ขึ้น
  • ไม่ยกเลิกการขายกลางคันโดยอ้างเหตุผลว่าสินค้า หมด
  • ไม่เขียนอธิบายสินค้า หรือ ลงภาพประกอบสินค้า เกินความเป็นจริง เพราะถ้าผู้ซื้อพบว่าสินค้าที่ซื้อไป ไม่ได้คุณภาพตามที่กล่าวอ้างไว้ จะกลายเป็นปัญหา ในภายหลัง

เพราะความน่าเชื่อถือนั้น “สําคัญ”

หากคุณละเลยต่อข้อควรปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้ Seller Performance ของคุณตกไปอยู่ใน ระดับ Below Standard (Transaction Defect Rate เกิน 0.3%) และส่งผลให้การขยายธุรกิจบน eBay เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงจําเป็นต้องรักษา และแก้ไขให้ Seller Performance อยู่ในระดับ Above Standard จึงจะเป็นผลดีค่ะ

 

Start Selling on eBay

เพราะความน่าเชื่อถือนั้น “สําคัญ”