หากระบุน้ำหนักของพัสดุใน SEAPaSS Label คลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไร ?

เนื่องจากผู้ขายที่ใช้ eBay SEAPaSS จะต้องชำระเงินค่าขนส่งพัสดุตามน้ำหนักจริงของพัสดุ และวิธีการส่งที่ผู้ขายเลือกส่งพัสดุชิ้นนั้น ๆ โดยชำระโดยตรงกับ Carrier ที่ผู้ขายเลือกใช้  เช่น ไปรษณีย์ไทย หรือ DHL eCommerce (Phase 2)

ดังนั้นการระบุน้ำหนักของพัสดุในขั้นตอนการพิมพ์จ่าหน้าซอง (Print SEAPaSS Label : LX, LP, RQ) เป็นเพียงแค่การประมาณการณ์เบื้องต้นเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่ง ชั่งน้ำหนักของพัสดุตามจริงอีกครั้งเพื่อเก็บค่าขนส่งตามความเป็นจริง

Register SEAPaSS here

หากระบุน้ำหนักของพัสดุใน SEAPaSS Label คลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไร ?