ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องแก้ไข Tracking Number ในระบบ SEAPaSS จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่หน้า In Transit แล้วคลิกเลือก Item ที่ต้องการจะแก้ไข Tracking ตามต้องการ โดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง Item แต่ควรเป็นผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) เดียวกันเท่านั้น เพราะถ้าหากคุณต้องการแก้ไขแบบ Bulk Edit จะเป็นการแก้-เปลี่ยน Carrier ของ Item ทุกชิ้นที่คุณเลือกทั้งหมดในครั้งเดียว
     
  2. คลิกเลือกที่เมนู More Actions แล้วคลิกเลือก Update Tracking จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ Pop-Up ขึ้นมาตามตัวอย่างในภาพนี้

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องแก้ไข Tracking Number ในระบบ SEAPaSS จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3. คลิกเลือก Carrier

3. คลิกเลือก Carrier ใหม่ ตามที่คุณต้องการ (Item ทุกชิ้นที่คุณกำลังแก้ไขแบบ Bulk Edit Tracking Number จะได้รับการแก้ไขเป็น Carrier ใหม่ ตามที่คุณเลือกพร้อมกันทั้งหมด)

4. แก้ไข Tracking Number ของ Item แต่ละชิ้นได้ตามต้องการ

5. คลิกเลือกที่ปุ่ม Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Register SEAPaSS here