สิ่งสำคัญในการซื้อ-ขายบนอีเบย์ คือ ผู้ขายควรลงขายสินค้าให้ตรง “หมวดหมู่” Category ที่ถูกต้อง และระบุ “สภาพสินค้า” Item Condition  ให้ถูกต้องด้วย  โดยเฉพาะผู้ขายที่ลงขายสินค้าใน Category: Antiques ทั้งที่เป็น Categoryหลัก และ Category ย่อย เช่น

 

-> Antiques #20081  > Asian Antiques #20082  > Southeast Asia #164808  > Other Southeast Asian Antiques #2008

 

-> Antiques #20081  > Reproduction Antiques #22608

สิ่งสำคัญในการซื้อ-ขายบนอีเบย์
ดังนั้น สิ่งที่ผู้ขายควรท

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ขายควรทำ คือ

1. ระบุ “อายุสินค้า”  และ “สภาพสินค้า” (Item Conditions) ให้ตรงตามคำจำกัดความของสินค้า Antique – Vintage ดังนี้

Antique – สินค้าอายุ 100 ปีขึ้นไป  (ยกเว้นยานพาหนะอายุมาก เรียกว่า Used)

Vintage – สินค้าอายุ 25-100 ปี

2. ลงภาพที่มองเห็นรายละเอียดของตัวสินค้าได้ชัดเจน  หากมีการซ่อมแซมตัวสินค้า หรือมีตำหนิ จะต้องระบุข้อมูลใน Item Specifics และ Description อย่างละเอียดและตรงกับความเป็นจริง

 

3. หากเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่โดยเลียนแบบสไตล์ของเก่า (Brand-New Items) ต้องระบุว่า เป็น Reproduction และเลือกลงขายใน category ที่ถูกต้อง  อาทิ  


-> Collectibles > Militaria > WW II (1939-45) > Reproductions > United States

ลงภาพที่มองเห็นรายละเอียดของตัวสินค้าได้ชัดเจน
ซึ่งหากลงขายสินค้าที่มี

ซึ่งหากลงขายสินค้าที่มี “อายุ” และ “สภาพ” ไม่ตรงกับ Category: Antiques อาจทำให้ listing โดนลบออกไป

 

ตรวจสอบ Categories ต่างๆ ที่ถือเป็นสินค้า Antiques : https://www.isoldwhat.com/?Keyword=antique&wv=ebaycats