มาตรฐานด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย “New Seller Metrics”

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 เป็นต้นไป ใน Seller Dashboard จะมีสถิติแสดงให้ผู้ขายทราบว่าอัตรา INR / SNAD Rate (เรียกรวมกันว่า “After-sales Requests”) ของคุณนั้นมากน้อยขนาดไหน โดยมีการเทียบเคียง (Peer Benchmark) กับผู้ขายเจ้าอื่น ๆ ที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ส่งไปปลายทางประเทศเดียวกัน ราคาขายพอ ๆ กัน สภาพสินค้าใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้ขายพัฒนาตนเอง ปรับปรุงบริการให้แข่งขันกับเจ้าอื่น ๆ ได้

มาตรฐานด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย “New Seller Metrics”
มาตรฐานด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย “New Seller Metrics”

เนื่องจากพบว่าผู้ขายที่มีอัตรา INR / SNAD Rate สูง มักจะมี Cases Closed without Seller Resolution สูงตามไปด้วย (อาจเนื่องมาจากการดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้ใส่ใจแก้ปัญหาให้กับลูกค้า)

สำหรับผู้ขายที่มี INR / SNAD Rate ในอัตราที่ต่ำ นั่นหมายความว่าคุณดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี และใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คุณจะได้รับการพิจารณาประมวลผลของ Search Ranking ในอันดับที่สูงขึ้น

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://pages.ebay.com/seller-center/seller-updates/2018-spring/index.html

After-Sales Requests

INR Request

“item not received” Request คือการที่ผู้ซื้อเปิด Request แจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า โดยผู้ขายดูรายละเอียดได้ใน Resolution Center

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:  http://pages.ebay.com/seller-center/seller-updates/2018-spring/growth-tools.html#m22_tb_a3__9

After-Sales Requests

SNAD Return "item not as described" Return ผู้ซื้อเปิดเคส ขอคืนสินค้า โดยอาจระบุเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ง จากต่อไปนี้
• Doesn't work or defective มีตำหนิ/ใช้งานไม่ได้
• Doesn't seem authentic เป็นของเลียนแบบ ของปลอม
• Doesn't match the description or photos สินค้าไม่ตรงตามโฆษณาไว้ใน Listing
• Arrived damaged ไปถึงมือในสภาพชำรุดเสียหาย
• Wrong item sent ส่งสินค้ามาผิดชิ้น (ไม่ได้สั่งซื้อชิ้นนี้ สั่งชิ้นอื่น)
• Missing parts or pieces ชำรุด ไม่สมบูรณ์

แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร