1. Best Offer

“Best Offer” คือหนึ่งในฟีเจอร์การขายที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคากับคุณได้ โดยข้อเสนอจากผู้ซื้อแต่ละครั้งจะอยู่ได้ 48 ชั่วโมง และหลังจากได้รับข้อเสนอ ผู้ขายจะมี 4 ทางเลือก ดังต่อไปนี้

  1. ยอมรับราคาที่ผู้ซื้อเสนอมา และจบการขาย
  2. ปฏิเสธราคาที่ผู้ซื้อเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผลให้ผู้ซื้อทราบได้ หากคุณต้องการ
  3. เสนอราคาที่สูงขึ้นกว่าที่ผู้ซื้อเสนอมา (Counter Offer) แต่ไม่เท่ากับราคาที่คุณตั้งไว้ในรายการสินค้า โดยผู้ซื้อมีเวลาตอบกลับ 48 ชั่วโมง
  4. ปล่อยให้ข้อเสนอนั้นหมดอายุไปใน 48 ชั่วโมง

1. Best Offer
2. Reserve Price

2. Reserve Price

“Reserve Price” คือหนึ่งในฟีเจอร์การลงขายสินค้าแบบประมูล (Auction) ที่เหมาะกับการลงประมูลสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งถ้ามีการปิดประมูลในราคาต่ำกว่าที่คุณตั้งเอาไว้ ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะขาย หรือไม่ขายสินค้าก็ได้โดยไม่ผิดกฎอะไร 

แต่ถ้าหากผู้ขายไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ Reserve Price เอาไว้ตั้งแต่แรก แล้วมาขอยกเลิกการขายในภายหลัง เพราะไม่พอใจกับราคาที่ต้องขายออกไป จะนับว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้ขายจนกลายเป็น Defect ประเภท Seller - Initiated Transaction Cancellation และส่งผลให้สถานะของผู้ขายตกไปอยู่ในระดับ Below Standard ได้

3. Sold Listings

“Sold Listings” คือประกาศสินค้าที่ขายได้ หรือ สินค้าที่ขายไปแล้ว ผู้ขายมือใหม่สามารถดู “Sold Listings”จากผู้ขายรายอื่น ๆ แล้วสามารถนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับแก้ประกาศสินค้าของคุณได้

3. Sold Listings
4. Completed Listings

4. Completed Listings

“Completed Listings” คือ ประกาศสินค้าที่สิ้นสุดลงแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูกปลดลงแล้ว เนื่องจากครบกำหนดการวางขาย ซึ่งจะนับรวมทั้งสินค้าที่ขายได้ และยังขายไม่ได้ทั้งสินค้าที่ขายแบบประมูล (Auction) และสินค้าที่ขายแบบราคาตายตัว (Fixed Price)

5. Active Listings

“Active Listings” คือ รายการสินค้าที่กำลังประกาศขายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถ้าผู้ซื้อสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลย

อ่านเคล็ดลับสำหรับผู้ขาย คลิก Selling Tips

Start Selling on eBay

5. Active Listings