1. Selling Limits

“Selling Limits” เป็นตัวกำหนดจำนวนชิ้น และมูลค่ารวมของสินค้า ว่าในแต่ละเดือน ผู้ขายจะ List ขายสินค้าบน eBay ได้กี่ชิ้น โดยมีมูลค่าการขายรวมทั้งหมดไม่เกินวงเงินเท่าใด โดยผู้ขายมือใหม่จะมี Selling Limits ที่ 10 ชิ้น หรือ มูลค่าสินค้ารวมไม่เกิน USD 500 ซึ่งถ้าใช้ Selling Limit ครบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน (นับจาก sold + active items) และประสบความสำเร็จในการขายอย่างต่อเนื่อง ได้รับ Feedback ที่ดีจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะมีโอกาสขอขยาย Selling Limits เพื่อให้ลงขายได้มากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ

1. Selling Limits
2. Item Specifics

2. Item Specifics

“Item Specifics” มีไว้สำหรับให้ผู้ขายใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าของคุณได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบจะมีช่องให้กรอกตามคุณสมบัติของสินค้าที่คุณจะขาย ถ้าคุณลงรายละเอียดสินค้าเยอะเท่าไหร่ จะทำให้สินค้าของคุณ ติดอันดับการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

3. Seller Performance

“Seller Performance” คือตัวสะท้อนความน่าเชื่อถือของผู้ขายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) และ Below Standard (ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน)

ซึ่งการรักษาสถานะ Seller Performance ให้อยู่ในระดับ Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) คุณจำเป็นต้อง

  • ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว และไม่ล่าช้าเกินกำหนด
  • ไม่ละเลยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น
  • ไม่ยกเลิกการขายกลางคันโดยอ้างเหตุผลว่าสินค้าหมด
  • ไม่เขียนอธิบายสินค้า หรือ ลงภาพประกอบสินค้าเกินความเป็นจริง เพราะถ้าผู้ซื้อพบว่าสินค้าที่ซื้อไปไม่ได้คุณภาพตามที่กล่าวอ้างไว้ จะกลายเป็นปัญหาในภายหลัง

3. Seller Performance
4. Insertion Fee

4. Insertion Fee

“Insertion Fee” คือค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าบน eBay ซึ่งค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกคำนวนสะสมไว้เรียกเก็บในบัญชีผู้ขายของคุณ เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ก็ตาม เพราะถือเป็น “ค่าลงประกาศขายสินค้า”

5. Final Value Fee

“Final Value Fee” คือค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้บน eBay ซึ่งเมื่อคุณขายสินค้าได้ หรือ มีผู้ชนะการประมูลสินค้าของคุณบัญชีผู้ขายของคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม “Final Value Fee” ซึ่งจะถูกคำนวณจากราคาที่ขายไปได้ + ค่าส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณคิดจากผู้ซื้อ

Start Selling on eBay

5. Final Value Fee