1. เข้าใจเรื่องการถ่ายรูปสินค้า และการเขียนรายละเอียดสินค้าลงไปใน Listing

คุณจําเป็นต้องถ่ายรูปสินค้าด้วยตัวเอง และไม่ควร Copy รูปสินค้ามาจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้รูป ข้อความของผู้ขายท่านอื่น และไม่ควรใช้ Stock Photo เพราะภาพเหล่านั้นอาจมีรายละเอียดปลีก ย่อยที่ไม่ตรงกับสินค้าจริงที่คุณกําลังขายก็ได้

เพราะถ้าหากผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ เหมือนกับที่เขียนไว้ใน Listing ผู้ซื้อจะสามารถเปิดเคส Item not as described ได้ และผู้ขายมีสิทธิ์โดน Defect ทําให้สถานะตกลงไปเป็น Below Standard และการนํารูปภาพ และข้อความของผู้อื่นมาใช้ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เข้าใจเรื่องการถ่ายรูปสินค้า และการเขียนรายละเอียดสินค้าลงไปใน Listing
2. เข้าใจเรื่อง Selling Limits

2. เข้าใจเรื่อง Selling Limits

ผู้ขายมือใหม่จะมี Selling Limits อยู่ที่ 10 ชิ้น หรือ USD 500 ถ้าหากผู้ขายมีสถานะดี Above Standard และมียอดขายที่เติบโต ก็จะสามารถขอเพิ่ม Selling limits ได้ในทุก ๆ เดือน

ข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ eBay อยากให้เข้าใจ เพราะไม่ อยากให้ผู้ขายเสียค่าธรรมเนียมโดยใช่เหตุ นั่นคือการ เปิด eBay Store ไม่ได้ช่วยเพิ่มจํานวน Selling Limits ดังนั้นถ้าหาก Selling Limits ของคุณยังไม่ เกิน 50 ชิ้น ก็จะไม่จําเป็นต้องเปิด Store เพราะ eBay ให้คุณลงขายสินค้าได้ 50 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ จะเริ่มเสียค่า Insertion Fee เมื่อชิ้นที่ 51 เป็นต้นไป

3. เข้าใจเรื่อง VeRO (Verified Rights Ownership)

eBay ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าปลอม หรือ สินค้าที่มี การจดทะเบียนลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขายบน eBay ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย VeRO (Verified Rights Ownership) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามถ้า หากคุณฝ่าฝืนคุณจะโดนระงับการขาย และถูกปิด บัญชีในที่สุด (Account Suspended) ดังนั้นจึงไม่ควรขายสินค้าปลอม สินค้าที่มีลิขสิทธิ์แต่ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการขาย

3. เข้าใจเรื่อง VeRO (Verified Rights Ownership)
4. เข้าใจว่าการทําธุรกิจบน eBay เปรียบเสมือน การวิ่งมาราธอน

4. เข้าใจว่าการทําธุรกิจบน eBay เปรียบเสมือน การวิ่งมาราธอน

การทําธุรกิจบน eBay ไม่ใช่จะประสบความสําเร็จชั่ว ข้ามคืน แต่เป็นการสะสมความชํานาญ เพื่อให้เติบโต อย่างมั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายที่ ประสบความสําเร็จหลาย ๆ คนเริ่มต้นจากการลอง ผิด ลองถูกในครั้งแรก ๆ จนเมื่อจับทางของตัวเองได้ แล้ว ก็ต่อยอดไปเรื่อย ๆ ดังนั้นหากสินค้าชิ้นแรกที่คุณลงขายนั้น ยังขายไม่ได้ อย่าพึ่งหมดกําลังใจ ให้ทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการขาย เช่นจากแบบประมูล 7 วันเป็นการขายแบบ Fixed Price 30 วัน หรือลงขายสินค้าให้หลากหลายมากยิ่ง ขึ่น เปลี่ยนรูปภาพ เปลี่ยน Category ฯลฯ เพื่อเรียน รู้ตลาด และเพิ่มความชํานาญให้กับตนเอง

 

Start Selling on eBay