10 ลักษณะของร้านบน eBay ที่ขายดีต้องประกอบไปด้วย

1. จำนวนรูปสินค้าต้องมีมากกว่า 6 รูปขึ้นไป

2. ลักษณะของรูปสินค้าต้องชัดเจน สวยงาม

3. กรอก Items Specifics มากกว่า 6 ช่องขึ้นไป

4. ชื่อสินค้า Title มีความยาวมากกว่า 70 ตัวอักษร (เน้นให้มีข้อความสำคัญ ๆ ภายใน 5 คำแรก)

5. คำบรรยายสินค้า
Description ต้องเป็นตัวอักษร ไม่มี Off-eBay Links และไม่มีปัญหาเรื่อง httpS

10 ลักษณะของร้านบน eBay ที่ขายดีต้องประกอบไปด้วย
10 ลักษณะของร้านบน eBay ที่ขายดีต้องประกอบไปด้วย

10 ลักษณะของร้านบน eBay ที่ขายดีต้องประกอบไปด้วย

6. สามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน

7. มี Tracking Upload & Validated สูงกว่า 60%

8. มีจำนวน Active Listing มากกว่า 80 Listings เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

9. ใช้ Promoted Listing เพื่อเพิ่ม Traffic และ Impression

10. ใช้ Promotion Manager เพื่อเพิ่ม
Traffic, Impression และ Basket Size ช่วยจูงใจให้คนซื้อมากยิ่งขึ้น

Start Selling on eBay